admin

2 Dec 2020

บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) กลุ่มที่ 1

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) กลุ่มที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำมาประกอบการศึกษาโครงการ ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

admin

14 Sep 2020

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทฯ

ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องสร้อยทอง 3-4 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

admin

9 Jul 2020

อินฟราทรานส์ จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำห้วยพุ่ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำห้วยพุ่ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

admin

5 Jun 2020

อินฟราทรานส์ สำรวจพื้นที่โครงการ ที่ตั้งอ่างเก็บน้ำ และเข้าพบผู้บริหาร

บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ทำการสำรวจพื้นที่โครงการฯ

admin

5 Jun 2020

admin

5 Jun 2020
1 2