หน้าแรก

บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาประจำปี 2563

บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 ได้จัดกิจกรรม ณ ถาวร บีช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2563 สร้างความสนุกสนานและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานให้สมัครสมานสามัคคี และมีแรงขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันมากยิ่งขึ้น

admin

13 Feb 2021

admin

2 Dec 2020

บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) กลุ่มที่ 1

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) กลุ่มที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำมาประกอบการศึกษาโครงการ ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

admin

14 Sep 2020