วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Visions)

“การให้บริการที่ปรึกษามุ่งเน้นผลลัพธ์ ความคุ้มค่า และความยั่งยืน
บนความใส่ใจชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ (Missions)

บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จะดำเนินการและรักษาพันธกิจของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

  • การพัฒนาโครงการโดยมุ่งเน้นเป้าหมายและผลลัพธ์จากการพัฒนาโครงการ จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
  • การให้บริการข้อมูลที่มีความถูกต้องและแม่นยำตามหลักวิชาการ เพื่อสร้างความคุ้มค่าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโครงการให้กับลูกค้า
  • การออกแบบและพัฒนาโครงการโดยคำนึงถึงการบริหารจัดการและการบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
  • ให้บริการที่ปรึกษาบนพื้นฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง