อินฟราทรานส์ ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและการให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันจัดประชุมหน่วยงานหลัก ครั้งที่ 2

วันนอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานศูนย์วิจัยและการให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันจัดประชุมหน่วยงานหลัก ครั้งที่ 2 (Focus Group 2) โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการทำงานตามหมวด 6 มาตรา 78 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ โดยมี นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) เป็นประธาน พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ เรืองงาม รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน และผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่ปรึกษา ณ ห้องประชุม สสป. และผ่านระบบ zoom เพื่อหารือในรายละเอียดตามข้อคิดเห็นจากที่ประชุมหน่วยงานหลัก ครั้งที่ 2 (Focus Group 2) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ร่วมกับนายวิชา นรังศรี ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ นายสนใจ หะวานนท์ ซึ่งเข้าร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง