ประวัติความเป็นมาของบริษัท

     บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาที่มีขีดความสามารถสูงสุดทางด้านวิศวกรรมและการวางแผนงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้เป็นที่ยอมรับจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

     โดยเป็นการผสมผสานประสบการณ์จากวิศวกรที่มากด้วยความเชี่ยวชาญ ความรู้ เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ และรายงานการศึกษา เป็นไปอย่างมีคุณภาพถูกต้องแม่นยำตามหลักวิชาการ เป็นที่ยอมรับจากชุมชนและสังคม และสามารถสรุปผลตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีวิสัยทัศน์ในการให้บริการลูกค้า

“การให้บริการที่ปรึกษา ที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ยั่งยืน
บนความใส่ใจชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม”