บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาประจำปี 2563

บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 ได้จัดกิจกรรม ณ ถาวร บีช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2563 สร้างความสนุกสนานและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานให้สมัครสมานสามัคคี และมีแรงขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันมากยิ่งขึ้น