ความเชี่ยวชาญของบริษัท

บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานดังนี้

กลุ่มงานวางแผนคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์

บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนงานทางด้านการคมนาคม ขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในงานด้านต่างดังนี้

  • การศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่ง และจราจร โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย
  • การวางแผนแม่บทการขนส่งและจราจรของเมือง
  • การวิเคราะห์ข้อมูลแบบจำลองการขนส่งและจราจร สำหรับการคาดการณ์ปริมาณจราจร และผู้โดยสาร
  • การวางแผนระบบขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Master Plan)
  • การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านการจราจรจากโครงการขนาดใหญ่ (Traffic Impact Assessment, TIA) โดยอ้างอิงจากมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม
  • การออกแบบและวางแผนการเชื่อมต่อการเดินทาง (Multimodal Transportation)

ผลงานและโครงการที่ผ่านมา


กลุ่มงานเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการภาครัฐ (PPP)

บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวางแผนการลงทุนของโครงการ ตั้งการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงิน ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์แนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการภาครัฐ (Public Private Partnership) ตาม พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 การคัดเลือกเอกชน การจัดทำเอกสารยื่นประกวดราคา การเจรจาต่อรองโครงการ เอกสารสัญญาของโครงการ ให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ผลงานและโครงการที่ผ่านมา


กลุ่มงานวิศวกรรมออกแบบ บำรุงรักษา และควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดทำแบบงานทางหลวง งานระบบอาณัติสัญญาณและระบบควบคุมสำหรับรถไฟฟ้า รวมถึงการควบคุมงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่

ผลงานและโครงการที่ผ่านมา


งานวางผังเมืองและพัฒนาเมือง

บริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง และผังเมืองตั้งแต่ในระดับผังเมืองรวมเมือง ผังเมืองรวมชุมชน ผังพี้นที่เฉพาะในหลากหลายพื้นที่ประกอบด้วย

ผลงานและโครงการที่ผ่านมา


งานพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

บริษัทฯ มีได้ร่วมดำเนินการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการลุ่มน้ำ น้ำดิบ น้ำเสีย น้ำบาดาล น้ำท่วม อุทกศาสตร์ และชลศาสตร์ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลงานและโครงการที่ผ่านมา