การจดทะเบียน และการเป็นสมาชิก

ชื่อบริษัท บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
InfraTrans Consultants Co., Ltd.
เลขที่ของผู้ประกอบการ 0105560151458
วันที่จดทะเบียน 8 กันยายน 2560
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ชำระเต็มจำนวน
ปีที่ก่อตั้งบริษัท 2560
การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
สำนักบริหารหนี้ กระทรวงการคลัง
ที่ปรึกษาประเภทนิติบุคคล หมายเลข 4645 ระดับ 1
สาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท
สาขาการคมนาคมขนส่ง
การจดทะเบียนวิชาชีพ สภาวิศวกร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สภาวิศวกร เลขทะเบียน 1289/60
ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษา
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ใบอนุญาตที่ 11/2563

1. การเกษตรและการพัฒนาชนบท (Agriculture And Rural Development Sector : AG)

ข้อมูลสาขา/ข้อมูลความเชี่ยวชาญ
รหัสข้อมูลความเชี่ยวชาญ
A301การสำรวจและการประเมินการระบายน้ำ (Drainage Surveys And Evaluation)
A401Aน้ำผิวดิน (Surface Water)
A508การป้องกันน้ำท่วมการควบคุมลำน้ำ (Flood/River Control Works)
A513การระบายน้ำคลอง (Land Drainage/Canals)
ข้อมูลบริการ
รหัสข้อมูลความเชี่ยวชาญ
1Dการสำรวจอุทกวิทยา (Hydrological Surveys)
1Eการสำรวจอุทกศาสตร์ (Hydrographic Surveys)
3Aการปรึกษาด้านการวางแผน (Planning Studies)
3Bการศึกษาความเหมาะสมของโครงการและความเป็นไปได้ (Feasibility Studies)
4Cการศึกษาด้านธาราศาสตร์และวิศวกรรม (Hydraulics Studies and Engineering)

2. การคมนาคมขนส่ง (Transportation : TR)

ข้อมูลสาขา/ข้อมูลความเชี่ยวชาญ
รหัสข้อมูลความเชี่ยวชาญ
K101Aการสำรวจการจราจรต้นทางปลายทาง (Traffic/Origin – Destination Surveys)
K101Cการพยากรณ์ความต้องการ (Demand Forecasting)
K200สิ่งอำนวยความสะดวกการขนส่งทางถนน (Road Transportation Facilities)
K211เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางถนน (Road Transport Economics)
K303Aการขนส่งผู้โดยสาร (Passenger Transportation)
K304การวิเคราะห์ทางการเงินต้นทุนและค่าธรรมเนียม (Financial Analysis, Costing and Tariffs)
K305สถานีขนส่ง (Terminals)
K305Aผู้โดยสาร (Passenger)
K400การขนส่งทางราง (Rail Transportation)
K411Aรถไฟโดยสาร (ในเมือง) (Commuter Train (Urban))
K411Bรถไฟความเร็วสูง (High – Speed Train)
K413โรงซ่อมและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ (Workshops and Equipment Maintenance)
ข้อมูลบริการ
รหัสข้อมูลความเชี่ยวชาญ
3Aการศึกษาด้านการวางแผน (Planning Studies)
3Bการศึกษาความเหมาะสมของโครงการและความเป็นไปได้ (Feasibility Studies)
3Hการศึกษาด้านการปฏิบัติงาน (Operation Studies)
4Aการออกแบบและวิศวกรรม ((Design – Architectural, Engineering)
4Fการสำรวจเชิงปริมาณและการประมาณการต้นทุน (Quantity Surveying, Cost Estimating)
4Hวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering)
7Aการดำเนินงานและการซ่อมบำรุง (Operations And Maintenance)
7Bการวางแผนด้านการซ่อมบำรุง (Maintenance Planing)
7Eการฟื้นฟูด้านงานโยธา (Civil Works Rehabilitation)
9Gการประเมินผลหลังเสร็จโครงการ (Project Post – Evaluation)
9Hการประเมินและติดตามผลโครงการ (Project Monitoring and Evaluation)

3. การพัฒนาเมือง (Urban Development Sector : UD)

ข้อมูลสาขา/ข้อมูลความเชี่ยวชาญ
รหัสข้อมูลความเชี่ยวชาญ
L500การเงินเพื่อการพัฒนาเมือง (Urban Finance)
L701การบริหารการจราจร (Traffic Management)
L706การวางแผนการขนส่งในเมือง (Urban Transport Planning)
L707เศรษฐศาสตร์การขนส่งในเมือง (Urban Transport Economics)
ข้อมูลบริการ
รหัสข้อมูลความเชี่ยวชาญ
3Aการศึกษาด้านการวางแผน (Planning Studies)
3Eการศึกษาด้านการเงิน (Financial Studies)
9Hการประเมินและติดตามผลโครงการ (Project Monitoring and Evaluation)