อินฟราทรานส์ ประชุมกลุ่มย่อยระบบขนส่งสาธารณะ EEC ครั้งที่ 2 (กลุ่มที่ 2)

อินฟราทรานส์ ประชุมกลุ่มย่อยระบบขนส่งสาธารณะ EEC ครั้งที่ 2 (กลุ่มที่ 2) เพื่อสรุปผลการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน สรุปแนวเส้นทางและระบบขนส่งสาธารณะ และชี้แจงคำถามจากการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง