อินฟราทรานส์ ประชุมกลุ่มย่อยระบบขนส่งสาธารณะ EEC ครั้งที่ 2 (กลุ่มที่ 1)

อินฟราทรานส์ ประชุมกลุ่มย่อยระบบขนส่งสาธารณะ EEC ครั้งที่ 2 (กลุ่มที่ 1) เพื่อสรุปผลการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน สรุปแนวเส้นทางและระบบขนส่งสาธารณะ หน่วยงานรับผิดชอบและรูปแบบการลงทุน และแผนแม่บทระบบขนส่งสาธารณะและการนำไปสู่การปฏิบัติอื่น โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี