Infratrans จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการศึกษา “โครงการจัดทำแผนบูรณาการเชื่อมโยงการเดินทาง เพื่อเข้าถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับคนพิการและผู้สูงอายุ”