การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายธนบุรี – ปากท่อ

ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร – สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม – ราชบุรี – เพชรบุรี

เจ้าของงาน : กรมทางหลวง

ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม จัดทำแผนการพัฒนาระบบบริหารและจัดการรายได้ค่าผ่านทาง ร่างเอกสารให้เอกชนร่วมลงทุน และแนวทางกำกับดูแลบริหารจัดการผลตอบแทนภาครัฐ